Chelsea 29 -year -old God quỳ xuống nước mắt!Giữ chặt mẹ mình, mẹ anh đã thất nghiệp Euro 2021 6 năm trước

Cánh cửa 29 tuổi của Chelsea để rơi nước mắt!Giữ chặt mẹ mình, anh ấy đã thất nghiệp 6 năm trước.