VFF bác đơn khiếu nại của CLB Hải Phòng

VFF bác đơn khiếu nại của CLB Hải Phòng

“Căn cứ hồ sơ xem xét giải quyết khiếu nại; Biên bản cuộc họp của Ban giải quyết khiếu nại ngày 28/7